دانلود آهنگ آن دوست از طاهر قریشی (آن دوست که من دارم وان یار که من دانم) MP3 – آب موزیک

آن دوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم وان ﻳﺎر ﻛﻪ ﻣﻦ داﻧﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﻨﻰ دارد دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﻨﻰ دارد دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ
ﺑﺨﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺷﺎخ ﺻﻨﻮﺑﺮ را
ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ و ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺸﺎﻧﻢ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ و ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺸﺎﻧﻢ
ﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﺮش اﻓﺸﺎﻧﻢ
ای ﺧﻮﺑﺘﺮ از ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮن
ای ﺧﻮﺑﺘﺮ از ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮن
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ در ﻛﻮه و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻢ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ در ﻛﻮه و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻢ
آن دوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم وان ﻳﺎر ﻛﻪ ﻣﻦ داﻧﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﻨﻰ دارد دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﻨﻰ دارد دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ
ای روی دﻟﺎراﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ
ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻪ ﻏﻢ دارد از ﻣﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ
ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻪ ﻏﻢ دارد از ﻣﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ
از ﻣﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ
ای ﺧﻮﺑﺘﺮ از ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮن
ای ﺧﻮﺑﺘﺮ از ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮن
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ در ﻛﻮه و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻢ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ در ﻛﻮه و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻢ
آن دوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ دارم وان ﻳﺎر ﻛﻪ ﻣﻦ داﻧﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﻨﻰ دارد دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ
ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻫﻨﻰ دارد دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ
دور از ﻟﺐ و دﻧﺪاﻧﻢ

دانلود آهنگ آن دوست از طاهر قریشی (آن دوست که من دارم وان یار که من دانم) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا