دانلود آهنگ این مال کیه از میراث با متن (کامل) – آب موزیک

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻰ ﻳﺰدان
ﺗﻮرا از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎن
ﻣﻨﻮ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﭼﻴ‌
ﭼﻪ ﺧﻮب ﻛﺮدم ﺟﺪا ﻛﺮدم
ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﺎم و ﺧﺮج ﻛﺮدم
ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎن
ﺗﻮرو ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻛﺮدم
اﻳﻮل ﻧﺪاره داره
دﻣﺖ ﮔﺮم ﻧﺪاره داره
ﺧﺪاﻳﻴﺶ ﺑﮕﻴﺪ ﻟﺎﻳﮏ ﻧﺪاره
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ، ﺟﺪﻳ‌ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻴﻦ
ﭼﻘﺪر ﺣﺮص ﺗﻮرو ﺧﻮردم
ﺗﻮرو از ﺑﻴﻦ ﮔﺮﮔﺎی
ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮ دراوردم
ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻟﺎﺗﺎری ﺑﺮدم
اﻳﻮل ﻧﺪاره داره
دﻣﺖ ﮔﺮم ﻧﺪاره داره
ﺧﺪاﻳﻴﺶ ﺑﮕﻴﺪ ﻟﺎﻳﮏ ﻧﺪاره
ﭼﺮا ﻧﺪاره ﺧﻮﺑﻢ داره
اﻳﻦ ﻣﺎل ﻛﻴﻪ ﻣﺎل ﺗﻮ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻛﻴﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﻮ
ﺷﻴﻄﻮن ﻛﻴﻪ ﺟﻮن ﺗﻮ
ﺑﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎل ﻛﻴﻪ ﻣﺎل ﺗﻮ
ﺷﻤﺎ رﻗﺺ ﺑﻠﺪی ﻣﺒﺘﺪی
ﺑﻴﺎ ﻳﺎدت ﻣﻴﺪم ﺗﻨﺪ ﺳﺮﻳع
ﺑﺒﻴﻦ ﻳﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﺪﻳ‌ اﻳﻨﻮری
ﻳﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﺪی اوﻧﻮری
اﻧﮕﺎر ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﺮق ﺑﮕﻴﺮت ، ﺑﻠﺮزون
آﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﻨﺪرﻳ‌
ﭼﻰ ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﻗﻄع ﺷﺪ
ﻳﮏ دو ﺳﻬ، ﻳﮏ دو ﺳﻪ
دی ﺟﻴ، ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮن و ﺑﺮو ﺟﻠﻮ ﺑﺎرﻳﻜﻠﺎ درﺳﺘﻪ
ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻜﻦ و ﺑﺮﻧﺰه
ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻮن درﺳﺘﻪ
ﺷﺎﺑﺎﺷﺎرو ﻛﺎرت ﺑﻜﺸﻴﺪ رو ﻣﻴﺰ ﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺰه !
اﻳﻦ ﻣﺎل ﻛﻴﻪ ﻣﺎل ﺗﻮ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻛﻴﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﻮ
ﺷﻴﻄﻮن ﻛﻴﻪ ﺟﻮن ﺗﻮ
ﺑﺎﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎل ﻛﻴﻪ ﻣﺎل ﺗﻮ

دانلود آهنگ این مال کیه از میراث با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا