دانلود آهنگ ای جان از بهنام صفوی / کامل و اصلی + متن MP3 – آب موزیک

دﻟﻢ ﻋﻤﺮﻳﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮاد دل ﺑﻜﻨﻪ از اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ
ﺗﻮﻳﻰ ﻓﺎﻧﻮس روﺷﻦ ﺗﻮ ﺷﺐ ﺗﺎر واﺳﻪ اﻳﻦ دل ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻰ ﻳﺎر
دﻳﮕﻪ وﻗﺘﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺎرون ﺑﺒﺎره ﺑﺮﻳﺰه رو ﺳﺮ ﺷﺒﺎ ﺳﺘﺎره
ﺷﺒﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺒﺎی دﻟﺘﻨﮓ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﺳﻨﮓ
ای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ اﻳﻦ دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎی ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ی ﻣﻦ
ﭼﺸﻤﺎی در ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻦ ای ﺟﺎن
ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﻳﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﺎز ﻧﮕﺎﺗﻢ ﭘﻨﺠﺮه ی رو ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻢ
دﻳﻮوﻧﻪ ی اﺳﻢ آﺷﻨﺎﺗﻢ ای ﺟﺎن
ای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ اﻳﻦ دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎی ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ی ﻣﻦ
ﭼﺸﻤﺎی در ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻦ ای ﺟﺎن
ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﻳﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﺎز ﻧﮕﺎﺗﻢ ﭘﻨﺠﺮه ی رو ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻢ
دﻳﻮوﻧﻪ ی اﺳﻢ آﺷﻨﺎﺗﻢ ای ﺟﺎن

ﻳﻪ روز ﮔﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻏﻨﭽﻪ روﻳﺎم اﮔﻪ ﭘﺎ ﺑﺬاری رو ﻓﺮش ﭼﺸﻤﺎم
ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ رو ﺳﺮم ﺳﺎﻳﻪ دﺳﺘﺎت ﻣﻴﭙﻴﭽﻪ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎت
ﺧﺪا ﻛﻰ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی دﻳﺪار دل از ﺧﻮاب ﻗﻔﺲ ﻛﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻴﺪار
ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﻰ ﺗﺎب ﻛﻪ ﺷﺐ ﮔﻢ ﺑﺸﻪ ﺗﻮ ﺧﻨﺪه ی ﻣﻬﺘﺎب
ای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ اﻳﻦ دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎی ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ی ﻣﻦ
ﭼﺸﻤﺎی در ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻦ ای ﺟﺎن
ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﻳﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﺎز ﻧﮕﺎﺗﻢ ﭘﻨﺠﺮه ی رو ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻢ
دﻳﻮوﻧﻪ ی اﺳﻢ آﺷﻨﺎﺗﻢ ای ﺟﺎن
ای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ اﻳﻦ دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎی ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ی ﻣﻦ
ﭼﺸﻤﺎی در ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻦ ای ﺟﺎن
ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﻳﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﺎز ﻧﮕﺎﺗﻢ ﭘﻨﺠﺮه ی رو ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻢ
دﻳﻮوﻧﻪ ی اﺳﻢ آﺷﻨﺎﺗﻢ ای ﺟﺎن

دانلود آهنگ ای جان از بهنام صفوی / کامل و اصلی + متن MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا