دانلود آهنگ بغلم کن به رسم مرغ دریایی از شهیار قنبری با متن (کامل) – آب موزیک

در ﺷﺒِ ﺑﻰ ﻧﻮن ﻛﻨﺎر رﻫﺒﺮان

رو ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ در ﻗﺼﺮ واﺗﻴﻜﺎن

ﺗﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺳﺮِ ﭼﻬﺎر راه ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ

وﺳﻄ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن

آﺧﺮ ﺧﻄ ﺷﺐ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺎﻋﺮان

ﭘﺎی دﻳﻮار ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺳﺮ ﺑﺎزار ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﻧﻮک ﺗﭙﻪ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

زﻳﺮ رﮔﺒﺎر ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺻﺖ آﻏﻮش ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﻳﮏ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮش ﺻﺪاﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ

روز ﻛﻨﻜﻮر ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺷﺐ ﺑﻰ ﻣﺎه ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺗﻪ ﻣﻮزه ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

در ورزﺷﮕﺎه ﻫﻮ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻟﺎ ﻟﺎ

ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ

ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﺮغ درﻳﺎی ﭘُﺮ از ﭘَﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی

ﺑﻪ ﺳﻮز ﺳﺎز ﺗﻨﻬﺎی در اﻳﻦ ﺳﻴﻠﺎب زﻳﺒﺎی

ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮﻗﺺ

ﺑﻪ ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﻳﮏ ﭘﻴﭽﮏ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻴﺨﮏ

ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻤﻌﻰ در رﮔﺒﺎر دو ﺳﺎﻳﻪ در ﻫﻢ ﺑﺮ دﻳﻮار

ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺮﻗﺺ

ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ

دانلود آهنگ بغلم کن به رسم مرغ دریایی از شهیار قنبری با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا