دانلود آهنگ بمب از مجید یلان با متن (کامل) – آب موزیک

ﭼﻘﺪﺑﻤﺒﻪ
ﭼﻘﺪ ﺑﻤﺒﻪ
ﭼﻘﺪ ﺑﻤﺒﻪ
وﻟﻰ ﻳﻪ اﺧﻠﺎﻗﺶ ﻧﻨﺪه
ﻣﺜﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﺎﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺗﻮ رﻓﺎﻫﻪ
ﻳﺎد آن ﺷﺐ ﻛﻪ ﺗﻮرا دﻳﺪﻣﻮ دل ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ
ﻳﺎد آن ﺷﺐ ﻛﻪ دل از دورﻳﻪ ﺗﻮ ﻓﺎرق ﺷﺪ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺟﺎم ﻣﻰ از ﺑﺎده ﭘﺮ ﻛﻦ ﭘﺮ ﻛﻦ
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﺑﺲ آﺧﻪ ﻣﻴﻨﺪازه ﻛﻨﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮ
ﺟﺎن ﺟﺎن
ﺗﻮ ﻛﻔﻪ ﺗﻬﺮون ﭼﭗ راﺳﺖ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻣﻮزون
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﻮد آن زﻣﺎن دﻟﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﺠﺎزﻳﻬﺎ ﻧﺒﻮد دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد
ﻓﻴﺲ ﻧﭽﺮال و ﺧﻢ اﺑﺮوﺗﻮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
آن زﻣﺎن ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎدش ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد
دادا ﺑﺸﻴﻨﻴﻤ. ﺑﺸﻴﻨﻴﻤ. ﻳﺎد ﻗﺪﻳﻤﻮ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ
رﻓﻴﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ اوﺿﺎﻋﻴﻪ آﺧﺮه ﻫﻔﺘﻪ
دادا ﺑﺸﻴﻨﻴﻤ. ﺑﺸﻴﻨﻴﻤ. ﻳﺎد ﻗﺪﻳﻤﻮ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ
رﻓﻴﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ اوﺿﺎﻋﻴﻪ آﺧﺮه ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻤﺒﻪ ﺑﻤﺒﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﻮد آن زﻣﺎن دﻟﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻣﺠﺎزﻳﻬﺎ ﻧﺒﻮد دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮد
ﻓﻴﺲ ﻧﭽﺮال و ﺧﻢ اﺑﺮوﺗﻮ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
آن زﻣﺎن ﻟﻴﻠﻰ و ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺑﻮد

ﺟﺎن ﺟﺎن ﺗﻮ ﻛﻔﻪ ﺗﻬﺮون ﭼﭗ راﺳﺖ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻣﻮزون
دادا ﺑﺸﻴﻨﻴﻤ. ﺑﺸﻴﻨﻴﻤ. ﻳﺎد ﻗﺪﻳﻤﻮ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ
رﻓﻴﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ اوﺿﺎﻋﻴﻪ آﺧﺮه ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻤﺒﻪ ﺑﻤﺒﻪ

دانلود آهنگ بمب از مجید یلان با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا