دانلود آهنگ بچه قرتی از محسن لرستانی | کامل و اصلی – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻟﻴﻠﺎ ﻣﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﺸﻴﻦ/ ﭘﺎﺷﺪم ﻣﻰ ﺧﻮام ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ

ﺷﻴﺘﻢ ﻧﻜﻦ ﺟﺎن ﻧﻨﺖ/ دارم از ﻏﻢ دق ﻣﻴﻜﻨﻢ

دارم از ﻏﻢ دق ﻣﻴﻜﻨﻢ

 

اون ﭘﺴﺮه ی دﻳﮕﻪ ﻛﻴﻪ

ﭼﻨﺪوﻗﺘﻴﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﻪ

ﺑﺮی ﻣﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎزی ﻧﻜﻦ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ رﻓﻴﻘﺘﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ رﻓﻴﻘﺘﻪ

 

ﻣﻴﮕﻦ ﺧﻴﻠﻰ دوﺳﺘﺶ داری

ﺷﺒﺎ ﺑﺮاش ﺧﻮاب ﻧﺪاری

ﻣﻴﮕﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ

از ﺻﺒﺢ ﺗﺎﺷﺐ دﻧﺒﺎﻟﺘﻪ

 

ﺧﺪا ﺗﻮ ﺷﻜﺮ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰن

اﻣﺸﺐ ﺧﻮﻧﺖ ﭘﺎی ﺧﻮدﺗﻪ

ای ﻟﺎﻣﺬﻫﺐ ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮ

ﺻﺒﺮم دﻳﮕﻪ ﺳﺮ اوﻣﺪه

 

ﺑﺮی ﺑﭽﻪ ی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻢ

ﺧﺪاﺗﻮ ﺷﻜﺮ ای آﺳﻤﺎن

ﺑﺮی ﺑﭽﻪ ی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻢ

ﺧﺪاﺗﻮ ﺷﻜﺮ ای آﺳﻤﺎن

 

ﮔﻴﺲ ﻧﻨﺖ ﺑﺰار ﺑﺮو

ﺧﻮﻧﻰ ﻧﻜﻦ ﮔﺮدﻧﻤﻮ

ﮔﻴﺲ ﻧﻨﺖ ﺑﺰار ﺑﺮو

ﺧﻮﻧﻰ ﻧﻜﻦ ﮔﺮدﻧﻤﻮ

 

ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﺰار دﻳﮕﻪ

وﻟﻢ ﺑﻜﻦ ای آﺳﻤﺎن

ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﺰار دﻳﮕﻪ

وﻟﻢ ﺑﻜﻦ ای آﺳﻤﺎن

 

ﺑﺮو ﺑﻪ اون ﺑﭽﻪ ﻗﺮﺗﻰ ﺑﮕﻮ

اﻣﺸﻮ ﻣﻰ ﺧﻮام ﻣﺴﺖ ﺑﻜﻨﻢ

اﻣﺸﻮ ﻣﻴﺮم ﻣﺤﻠﺸﻮن

ﻳﮏ ﺷﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻴﻜﻨﻢ

اﻣﺸﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ

 

ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاد ﺑﺸﻪ ﺑﺸﻪ

ﺑﺮای ﻣﻦ دﻳﮕﻪ آﺧﺮﺷﻪ

ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺎﻧﻴﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ رواﻧﻴﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ رواﻧﻴﻢ

 

اﻳﻦ ﺷﻬﺮ داره ﻳﻪ ﻃﺎق آﺳﻤﺎن

اﻣﺸﺐ ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺶ ﻧﺸﺎن

ﺟﺎن ﻣﻮﻟﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻴﻢ

زده ﺳﺮم ای آﺳﻤﺎن

ﺧﻮﻧﻰ ﺑﺸﻪ ﮔﺮدﻧﻤﺎن

ﺧﻮﻧﻰ ﺑﺸﻪ ﮔﺮدﻧﻤﺎن

 

ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺎد دور و ﺑﺮم

ﮔﻴﺲ ﻧﻨﻢ زده ﺳﺮم

 

ﺑﺮی ﺑﭽﻪ ی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻢ

ﺧﺪارو ﺷﻜﺮ ای آﺳﻤﺎن

ﺑﺮی ﺑﭽﻪ ی ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻢ

ﺧﺪاﺗﻮ ﺷﻜﺮ ای آﺳﻤﺎن

 

ﮔﻴﺲ ﻧﻨﺖ ﺑﺰار ﺑﺮو

ﺧﻮﻧﻰ ﻧﻜﻦ ﮔﺮدﻧﻤﻮ

ﮔﻴﺲ ﻧﻨﺖ ﺑﺰار ﺑﺮو

ﺧﻮﻧﻰ ﻧﻜﻦ ﮔﺮدﻧﻤﻮ

 

ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﺰار دﻳﮕﻪ

وﻟﻢ ﺑﻜﻦ ای آﺳﻤﺎن

ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﺰار دﻳﮕﻪ

وﻟﻢ ﺑﻜﻦ ای آﺳﻤﺎن

 

دانلود آهنگ بچه قرتی از محسن لرستانی | کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا