دانلود آهنگ تاجیکی سر زلف تو نباشد سر زلف دگری از عمو بینظر MP3 – آب موزیک

ﻋﺠﺐ ﺑﺎدی ﺑﺮوی ﮔﻠﺸﻦ آﻣﺪ
ﻛﻪ ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎزم ﺑﺮ ﺗﻦ آﻣﺪ
دو ﭼﺸﻢ ﻛﻮر ﻳﻌﻘﻮب ﮔﺸﺘﻪ روﺷﻦ
ﻛﻪ ﺑﻮی ﻳﻮﺳﻒ از ﭘﻴﺮاﻫﻦ آﻣﺪ

ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻞ
ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﻢ دﻟﺪل
ﻋﺮق از ﺳﻴﻨﻪ ی ﭘﺎک ﻣﺤﻤﺪ
ﭼﻜﻴﺪه ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮔﻞ

دل ﻣﻦ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮی
دﻟﺒﺮ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﺸﻮه ﮔﺮ ﻟﺐ ﺷﻜﺮی
دوش دﻳﺪم ﺑﺮ اﻏﻴﺎر وی را در ﮔﺬری
ﺳﻮﺧﺖ از رﺷﮏ دﻟﻢ ﮔﻔﺘﻤﺶ ای رﺷﮏ ﭘﺮی
ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺮ زﻟﻒ دﻳﮕﺮی

ای ﺑﺖ ﻋﺸﻮه ﮔﺮ و ﺷﻮخ ﺟﻔﺎ ﭘﻴﺸﻪ ی ﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ آرزوی وﺻﻞ ﺗﻮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻣﻦ
از ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺘﺖ ﺳﻮﺧﺖ رگ و رﻳﺸﻪ ی ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺮک ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮد اﻧﺪﻳﺸﻪ ی ﻣﻦ

ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺮ زﻟﻒ دﻳﮕﺮی

ای ﺟﻔﺎ ﭘﻴﺸﻪ ﻧﮕﺎرا دل ﺧﺎرا داری
زﻟﻒ دﻟﻜﺶ رخ ﻣﻬﻮش ﻗﺪ زﻳﺒﺎ داری
ﺗﻮ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻴﺪا داری
ﻛﻪ ﻣﻦ از ﻏﺼﻪ ﺑﻤﻴﺮم ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﺮوا داری

ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺮ زﻟﻒ دﻳﮕﺮی

دانلود آهنگ تاجیکی سر زلف تو نباشد سر زلف دگری از عمو بینظر MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا