دانلود آهنگ تپش قلب از سینا سلیمانی با متن (کامل) – آب موزیک

ﭼﺸﺎی ﺗﻮ اراﻣﺶ دل ﻣﻦ ﺑﻮد
ﻗﻮل ﺑﺪه ﻧﮕﺎم ﻛﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻮ از دور
وﻗﺘﻰ ﺑﺎرون ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻧﻢ ﻧﻢ رو ﻣﻮﻫﺎی ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮام ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺸﻢ ﮔﻞ ﻣﻦ زود
ﺗﻮ ﻛ‌ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺸﻤﻰ ﺣﺎل ﻣﻨﻮ ﺧﻮب ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮی ﻫﻤﺶ ﻫﻰ ﺑﻴﺨﻮدی
ﺗﻮ دﻟﻢ رو ﺑﺮدی واﺳﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﺪی
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ی ﺟﺎ ﺳﻮزوﻧﺪی
ﻫﺮﻛﺎری ﻛﺮدم ازم دور ﻧﺸﻰ ﺗﻮ
از ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدن اﺻﻦ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﻰ ﺗﻮ
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﺗﻮ
ﺑﺎ ﭼﺸﺎت اﺧﺮ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﺗﻮ
ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﻓﻘﻄ ﺑﺸﻰ ﻳﺎر ﻣﻦ
وﻗﺘﻰ ک ﻧﺎراﺣﺘﻤ‌ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﻛﻨﺎر ﻣﻦ
ﺗﻮی ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺷﺐ ﻫﺎم ﺗﻮ ﺑﺸﻰ ﻣﺎه ﻣﻦ
وﻗﺘﻰ ک ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻫﻤﺶ ﻫﻰ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺳﺎز ﻏﻢ
اوﻧﻰ ک ﺟﺎی ﻣﻦ اوﻣﺪ و ﺑﻬﺶ دادی دﺳﺖ
ﻫﻰ ﻣﻨﻮ ﭘﺲ زدﻳﻮ ﮔﻔﺘﻰ ﻳﻜﻰ دﻳﮓ ﻫﺴﺖ
ﺣﺎﻟﺎ ک ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻴﺨﻮام ب ﻳﺎد ﺗﻮ ﻛﻨﻢ ﻣﺴﺖ
ﻣﻨﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺪارﻳﻢ دﻳﮕﻪ از ﺟﺪاﻳﻰ ﺗﺮس

دانلود آهنگ تپش قلب از سینا سلیمانی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا