دانلود آهنگ جان منی از علیرضا باباجانی با متن (کامل) – آب موزیک

اﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻢ آﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﺧﺮاﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻴﺴﻪ زﻧﮓ زﻤﻪ دﻟﺒﺮ ﭼﻪ ﺗﻪ ﻣﺎر دﻨﻪ ﺟﻮاﺑﻪ
اﮔﻪ ﺗﻰ دل ﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دَئﻰ ﺷﻪ دﻳﻢ ﻫﺎده ﻧﻘﺎﺑﻪ
ﻟﺎاﻗﻞ ﻫﺎده ﺟﻮاب دوﻛﻠﺎم ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﻪ
ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ازﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﻪ اﻨﻰ ﺳﺎﻛﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﻣﻰ ﻓﺎز ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
از ﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
دوﻧﻰ ﻣﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ
اﺧﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﻰ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻧﺰاﻳﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ووﻧﻪ ﺑﺎز دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﻰ از ﻧﻮ ﺑﻮوﺷﻪ
ﻣﻰ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﻰ دﻟﺒﺮ ﺑﺎزم ﻋﻜﺲ ﺗﻮ دﻮوﺷﻪ
ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ازﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﻪ اﻨﻰ ﺳﺎﻛﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﻣﻰ ﻓﺎز ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
از ﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
دوﻧﻰ ﻣﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

اﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻢ آﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﺧﺮاب ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﻦ واﺳﺖ زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻢ دﻟﺒﺮ ﭼﺮا ﻣﺎدرت ﺟﻮاب ﻣﻴﺪه
اﮔﻪ دﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ ﺧﻮدت ﻧﻘﺎﺑﺖ رو ﺑﻨﺪاز
ﻟﺎاﻗﻞ ﺟﻮاب دوﻛﻠﺎم ﺣﺮف ﺣﺴﺎب رو ﺑﺪه
ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ازﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪر ﺳﺎﻛﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﻓﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
از ﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ
اﺧﻪ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮕﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﺎدر ﻧﺰاﻳﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎز دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﻰ از ﻧﻮ ﺑﺸﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﻴﻢ دﻟﺒﺮ ﺑﺎزم ﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ
ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ازﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﭼﺮا اﻳﻨﻘﺪر ﺳﺎﻛﺘﻰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﻓﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
از ﭼﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﻣﻨﻰ

دانلود آهنگ جان منی از علیرضا باباجانی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا