دانلود آهنگ حسرت از ارشاد با متن (کامل) – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻳﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ اﻧﺪو ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻛﻤﺒﻮد

ﻓﻘﻄ ﻣﺠﺒﻮرم ﺳﻴﮕﺎر روﺷﻦ ﻛﻨﻢ ﺑﻜﻨﻢ دود

ﻧﻴﺶ ﻣﺎر داری ﺻﺪ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر

ﺟﻨﮕﻴﺪم واﺳﺖ اﻟﻜﻰ رد ﻣﻴﺪم واﺳﺖ

ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺮم ﺟﺎﻳﻰ از ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻨﺪازم

ﻣﻦ ﻣﺚ ﺗﻮ ﭼﺸﻮ رو ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻤﻴﺪازم

اﻟﻜﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪازم

ﻫﺮ آدﻣﻰ ﻳﻪ روز زﺧﻢ ﻣﻴﺨﻮره ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻴﻤﻴﺮه

وﻟﻰ اون زﺧﻢ از ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﻪ دردش ﻣﻴﮕﻴﺮه

واﺳﻪ ﻳﻪ آدم دﻳﮕﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﺶ ﻣﻴﻤﻴﺮه

اوﻧﻮﻗﺖ ﺻﺪاﺷﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮی دﺳﺘﺎت ﻟﺮزش ﻣﻴﮕﻴﺮه

اﻳﻨﺎ ﺣﺮﻓﺎی دﻟﻪ از ﺗﻪ دل اوﻣﺪه

ﻣﺚ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﻢ ﭘﺴﺖ ﺗﻠﮕﺮام

ﻳﺎ ﻓﺎز ﻧﺪارم ادﻋﺎی ﺑﺰرﮔﻰ ﻛﻨﻢ

روﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ واﺳﻢ ﺑﺮج ﻣﻴﻠﺎدو ﻛﻨﺴﺮﺗﻮ ﺗﻬﺮان

ﻫﺮ آدﻣﻰ ﻳﻪ روز دﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮاد ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﻪ

ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺶ و راﺑﻄﺶ دﻟﻰ ﺑﺎﺷﻪ

ﻫﺮﻛﻰ ﻳﻪ روزی ﺑﺎﻟﺎﺧﺮه ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ

ﻣﻨﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻢ اون ﺧﻨﺪه ﻫﺎی زﻳﺒﺎﺷﻪ

ﻫﺮ آدﻣﻰ ﻳﻪ روز ﺑﺎﻟﺎﺧﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ

ﻳﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ

ﻣﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﻴﺎوردﻳﻢ از اون ﻛﻪ ﺑﻮد

آﺧﻪ ﻗﻠﺒﺶ واﺳﻪ ﻫﺮﻛﻰ ﺑﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ

دانلود آهنگ حسرت از ارشاد با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا