دانلود آهنگ خفگی از مهیار با متن (کامل) – آب موزیک

ﭘﺎﭼﻴﺪه ﺧﻮن ﻛﻒ اﺗﺎق ﺗﻮی اﻳﻨﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻣﻦ ﻧﻰ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﭘﻴﺖ اﻳﻨﺪﻓﻌﻪ رو ﻛﺠﺎ ﺑﮕﺮدم

اﻧﻘﺪ ﻣﻮﻧﺪم ﻋﻠﻒ زﻳﺮ ﭘﺎم ﮔﻨﺪﻳﺪ

ﻋﺠﻮﻟﻤﻮ آﺻﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اش ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﻬﺖ آﺳﻴﺐ

دﻟﻤﻮن ﭘﺮ رازه ﻟﺒﺎﻣﻮ دوﺧﺘﻢ درﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ

ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮی از اﻳﻨﺠﺎ درا ﻗﻔﻠﻦ ﻫﻤﻪ دورن از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ

ﭘﺮم از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻰ ﺟﺎ

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻫﺮﭼﻴﺰی ﺑﺮﻣﻴﺎد از ﻳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ

ﻣﺮﮔﻤﻪ روزی ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻢ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺮ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻧﻤﻴﺪم ﺟﺎﺗﻮرو ﮔﻴﺮم رﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻮ ﺑﺮد

ﻣﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﭼﺸﺎت ﻣﺮد ﻃﻨﺎب دارم ﺷﺪ ﺣﺮﻓﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺖ

دانلود آهنگ خفگی از مهیار با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا