دانلود آهنگ دوسم نداری از مرتضی باب + معنی و ترجمه (کامل) – آب موزیک

ﺧﺪاﻳﺎ ﮔﻨﻰ ﻛﻴﻨﻪ ﭘﻰ ﻣﻮ ﻧﻮﺷﺘﻰ
( ﺧﺪاﻳﺎ ﮔﻨﺎه ﻛﻴﻮ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻰ )
ک وم رﻳﺘﻪ زرﻧﻰ و دﻟﻤﻪ ﺑﺮﺷﺘﻰ
( ﻛﻪ ازم رو ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪی و دﻟﻤﻮ اﺗﻴﺶ زدی )

ﻳﻪ ﺷﻮ ﺧﻮو راﺣﺖ و ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺪﻳﺪم
( ﻳﻪ ﺷﺐ ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﺎم ﻧﺪﻳﺪم )
ﺧﺪاﻳﺎ ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﻮ ﺑﻨﺪت ﻧﺒﻴﺪوم
( ﺧﺪاﻳﺎ ﻧﻪ اﻧﮕﺎری ﻣﻨﻮ ﺟﺰو ﺑﻨﺪه ﻫﺎت ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻴ؟ )

ﺧﺪا ﻳﺎ ﻳﻪ ﭼﺎره ای ﺳﻰ ای ﻃﺎﻗﺘﻢ ﻛﻮ
ﺧﺪاﻳﺎ ﻳﺎ ﻳﻪ ﭼﺎره ای ﺑﺮا ﻃﺎﻗﺘﻢ ﻛﻦ )
اﮔﺮ ﻧﻴﺘﺮی پ ﺑﻜﺶ راﺣﺘﻢ ﻛﻮ
( اﮔﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻰ ﭘﺲ ﺑﻜﺶ راﺣﺘﻢ ﻛﻦ )
ﻛﻤﻰ ﻏﻢ ﻧﺪﻳﺪم و ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺸﻴﺪم
ﻛﻢ ﺧﻮ ﻏﻢ ﻧﺪﻳﺪم – از ﻋﺎﻟﻢ و ادم ﻛﺸﻴﺪم )
ﻧﻤﺮدم م دﻧﻴﺎت ﺟﻬﻨﻤﻪ دﻳﺪم
( ﻧﻤﺮدم ﻫﻨﻮز وﻟﻰ ﺗﻮ دﻧﻴﺎت ﺟﻬﻨﻤﻮﺒﻪ ﭼﺸﺎم دﻳﺪم )

و او رو ﻛﻪ رﻫﺘﻰ وم واﺑﻴﻰ ﻓﺮاری
( از اوﻧﺮوزی ﻛﻪ رﻓﺘﻰ و ازم ﻓﺮاری ﺷﺪﻳ)
د دوﻧﺴﻢ اﺻﻠﺎ ﻛﻪ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
( از ﻫﻤﻮن روز ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ دﻳﮕﻪ دوﺳﻢ ﻧﺪاری )
ﻳﻪ ﻋﻜﺴﺖ م دﻳﻮار ﻳﻪ ﻋﻜﺴﺖ م ﺟﻴﻮم
( ﻳﻪ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻮ دﻳﻮار و ﻳﻪ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﻤﻪ )
ﭼﻰ ادم ﺑﻰ ﺑﻮ ﻫﻤﺶ اﻳﮕﺮﻳﻮم
( ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ادم ﻳﺘﻴﻢ ﻫﻤﺶ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻢ )

دانلود آهنگ دوسم نداری از مرتضی باب + معنی و ترجمه (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا