دانلود آهنگ رفتن از بنیامین بهادری با متن (کامل) – آب موزیک

بنیامین (پاپ):

ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﻪ ﺷﺮوﻋﺶ

ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻳﻒ ﺷﻴﻮﻋﺶ

ﻋﺸﻖ اوﻣﺪن داﺷﺖ

وﻟﻰ رﻓﺘﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ

ﻳﻌﻨﻰ ﻏﺮوﺑﻰ ﻧﺪاره ﻃﻠﻮﻋﺶ

ﺑﺎ ﻣﻦ آن ﺳﺎن ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ ﻛﻦ

ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ

ﺟﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﮔﺮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ

رﻓﺘﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﻳﺎ دﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ

دوری آﺧﻪ زﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻴﺲ ﺑﻮﺳﻪ ﺗﻮی ﺑﺎرش

ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻫﺎی ﭼﺘﺮت

داره ﻣﻴﻜﺸﺘﻢ ﻋﻄﺮش

ورس رپ:

ﻳﺎدﺗﻪ

دﺳﺘﺖ ﻣﻴﻮﻣﺪ ﻫﻰ روی دﺳﺖ ﻣﻦ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪم ﻣﻴﺰدﻳﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﺶ ﺗﻮی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

آه ﺑﮕﻮ ﺑﺎزم آره ﻣﻨﻮ دوﺳﺖ داری

ﻣﻨﻢ ﻣﻴﮕﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ

ﺑﻴﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎل ﻫﻢ

آه

ﻳﺎدت ﻣﻴﺎد ﻛﻪ اون روزای اول

ﮔﻔﺘﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻴﻢ ﻣﻨﻢ آره ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ

ﭼﻮن ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺟﺰ ﺗﻮ ﻛﺴﻴﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ

ﺗﻮ وﻃﻦ ﻣﻨﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮی دل ﺗﻮ ﺑﺸﻴﻨﻢ

دﺳﺘﻤﻮ ﺑﻜﺸﻢ روی ﻣﻮی ﺗﻮ

و ﺗﻨﻢ ﻣﻴﺪه دﻳﮕﻪ ﻫﻤﺶ ﺑﻮی ﺗﻦ ﺗﻮ

آه

ﻣﻴﺨﻮام ﺗﺎ ﺻﺒﺢ آره ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﻣﻴﺨﻮام ﺗﺨﺘﻢ ﺑﮕﻴﺮه ﺑﻴﺒﻰ ﺑﻮ و ﺗﻨﺘﻮ

ﺗﻮ ﺑﺮام ﻣﺜﻞ ﺷﻤع روﺷﻨﻰ

ﺗﻮ ﺗﺎرﻳﻜﻴﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻮر دﻟﻤﻰ

ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ (پاپ):

ﻳﺎدﺗﻪ ﻳﺎدﺗﻪ

دﺳﺘﺖ ﻣﻴﻮﻣﺪ ﻫﻰ روی دﺳﺖ ﻣﻦ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪم ﻣﻴﺰدﻳﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﺶ ﺗﻮی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺑﮕﻮ ﺑﺎزم آره ﻣﻨﻮ دوﺳﺖ داری

ﻣﻨﻢ ﻣﻴﮕﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻢ

ﻳﺎدت ﻣﻴﺎد ﻛﻪ اون روزای اول

ﮔﻔﺘﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻴﻢ ﻣﻨﻢ آره ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ

ﭼﻮن …

ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻦ

ﻗﻮل ﺗﻮرو ﺑﻪ ﺧﻮدم دادم ﺑﻮدم دم دم دم

ﻗﻮل ﺗﻮ رو

آخ آخ آخ

ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺎده ﺑﻮدم

دم دم دم

دانلود آهنگ رفتن از بنیامین بهادری با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا