دانلود آهنگ صدامو میشنوی از حمید اداب با متن (کامل) – آب موزیک

ﺧﻮدت ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻳﺎدت ﻫﺴﺖ

ﻫﻨﻮز ﻋﻄﺮت ﻫﺴﺖ

ﻫﻨﻮز ﻣﻴﭙﻴﭽﻰ ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻢ

دﻟﺘﻨﮕﻰ، ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﻳﻪ

ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﺎ ﻣﻴﺎد ﺳﺮاﻏﻢ

ﻣﻨﻢ ﻛﻪ دل ﻧﺎزﻛ، ﻣﻴﺒﺎزم

آﺧﻪ ﺗﻮﻳﻰ ﻓﻘﻄ ﻧﻴﺎزم

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﻢ ﺑﺴﺎزم

ﻫﻮا ﻫﻮای ﻏﻤﻪ

ﻳﻪ ﻧﻤﻪ ﺗﻮ ﺧﻮدم ﻣﻴﺮم

ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻰ درﮔﻴﺮم

ﻣﻦ ﻳﻪ روزی ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﺪاری، ﺧﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺮﺧﻠﺎف ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺪی واﻗﻌﺎ

ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻘﺪ ﻳﻪ آدم

ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﺪاری، ﺧﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺮﺧﻠﺎف ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺪی واﻗﻌﺎ

ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻘﺪ ﻳﻪ آدم

از ﻧﻔﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﻪ ﺗﻨﻪ

اﻳﻦ روزا ﻫﺮﻛﻰ از ﻋﺸﻖ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻪ

آدم ﻣﻴﺘﺮﺳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎور ﺑﻜﻨﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺑﺎرون ﻧﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ دل ﻣﻨﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻜﻦ

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺴﻪ دﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻦ

اون دﻳﮕﻪ رﻓﺘﻪ دﻟﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻌﻰ ﻧﻜﻦ

ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﺪاری، ﺧﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺮﺧﻠﺎف ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺪی واﻗﻌﺎ

ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻘﺪ ﻳﻪ آدم

ﺻﺪاﻣﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮی ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﺪاری، ﺧﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺮﺧﻠﺎف ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺪی واﻗﻌﺎ

ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻘﺪ ﻳﻪ آدم

دانلود آهنگ صدامو میشنوی از حمید اداب با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا