دانلود آهنگ قاصدک از اشوان | کامل و اصلی + متن MP3 – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺮورم ﻧﻜﻨﻰ ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﻗﺎﺻﺪﻛﻢ ﻣﺸﺘﺘﻮ ﻛﻪ وا ﻛﻨﻰ از دﺳﺖ ﻣﻴﺮم

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ آﺧﻪ ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﭼﻰ ﻛﻢ داﺷﺘﻰ

ﻟﺎاﻗﻞ دوﺗﺎ دوﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮه ی ﺧﻮب ﻛﻪ ازم داﺷﺘﻰ

ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﭼﻴﺸﺪ ﻳﻪ ﺷﺐ زدی زﻳﺮ آراﻣﺸﻢ

ﻳﻪ ﺟﻮری ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻧﺬاﺷﺘﻰ واﺳﻪ ﺟﺪاﻳﻰ آﻣﺎده ﺷﻢ

ﻣﻴﮕﻰ ﺑﺮی آروم ﻣﻴﺸﻢ رﺳﻴﺪه ﺑﻢ آﻣﺎرﺷﻢ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﺑﻰ رﺣﻤﻪ آﺧﻪ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎی آﺧﺮ ﺷﺐ

دﻟﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﻴﺎم ﭘﻴﺸﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻫﻰ ﻣﺎﻧع ﻣﻴﺸﻪ

ﻃﻔﻠﻜﻰ اﻳﻦ دﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﻧع ﻧﻤﻴﺸﻪ

دﻟﻤﻮ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻫﺎت از ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻢ ﺑﻜﻦ ﺑﺒﺮ

ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺣﺮف ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﻫﺮ ﺷﺒﺖ ﻧﮕﺬره ﻳﻪ وﻗﺖ

ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﭼﻴﺸﺪ ﻳﻪ ﺷﺐ زدی زﻳﺮ آراﻣﺸﻢ

ﻳﻪ ﺟﻮری ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻧﺬاﺷﺘﻰ واﺳﻪ ﺟﺪاﻳﻰ آﻣﺎده ﺷﻢ

ﻣﻴﮕﻰ ﺑﺮی آروم ﻣﻴﺸﻢ رﺳﻴﺪه ﺑﻢ آﻣﺎرﺷﻢ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﺑﻰ رﺣﻤﻪ آﺧﻪ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎی آﺧﺮ ﺷﺐ

دانلود آهنگ قاصدک از اشوان | کامل و اصلی + متن MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا