دانلود آهنگ قلبم گیره پیش چشمات از امیر چهارم با متن (کامل) – آب موزیک

اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻛﺴﻰ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻮام ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻮام ﮔﺸﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﺻﻠﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ ﻏﻢ دﻳﮕﻪ وﺻﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻮام ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻮام اﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻴﺮﻳﻨﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻴﺮه ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎت اﻳﻦ دل دﻳﮕﻪ از ﺧﺪا ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاد ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻛﺮدی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﮔﺮدم ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻴﺮه ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎت اﻳﻦ دل دﻳﮕﻪ از ﺧﺪا ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاد ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻛﺮدی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﮔﺮدم

وﻗﺘﻰ روﺑﺮو ﭼﺸﻤﺎﻣﻰ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ دﻧﻴﺎﻣﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻮام ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻮام ﺣﺎل ﺧﻮب ﺗﻮی روزاﻣﻰ ﻫﻤﻮن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻮام ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻮام اﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻴﺮﻳﻨﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻴﺮه ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎت اﻳﻦ دل دﻳﮕﻪ از ﺧﺪا ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاد ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻛﺮدی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﮔﺮدم ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻴﺮه ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﺎت اﻳﻦ دل دﻳﮕﻪ از ﺧﺪا ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮاد ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻛﺎری ﻛﺮدی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﮔﺮدم

دانلود آهنگ قلبم گیره پیش چشمات از امیر چهارم با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا