دانلود آهنگ قله نزدیکه از گروه سرود نجم الثاقب + متن نماهنگ (کامل) – آب موزیک

ﻣﮕﻪ آﺳﻤﻮن ﺑﺪون ﻣﺎه ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻣﮕﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪو ﻣﻴﺸﻪ ﻧﺒﻴﻨﻦ
ﺧﺎک ﻣﺎ ﭘﺮ از ﻣﺮد و زن ﻏﻴﻮره
ﻣﻴﮕﺬرن از ﺟﻮﻧﺸﻮن ﺑﺮای ﻣﻴﻬﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻨﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﻴﺨﻮاﻫﻦ اﺳﻤﻰ از اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻳﻪ ﻋﺪه ﻣﻴﺨﻮاﻫﻦ
از ﻫﻢ ﺧﺎک اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﭙﺎﺷﻪ

اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﻛﻮه دﻣﺎوﻧﺪ

ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮﻧﻤﻮن
از ﺧﺎﻛﻤﻮن دﻓﺎع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
ﻟﺎزم ﺑﺸﻪ واﺳﻪ اﻳﻦ آب و ﺧﺎک
ﺟﻮﻧﻤﻮﻧﻢ ﻓﺪا ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎﻛﺮی و ﻫﻤﺖ
ﻣﺜﻞ آرﻣﺎن ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﺠﻤﻴﺎن
ﻳﺎ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻬﺪای ﮔﻤﻨﺎم
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﮏ دل ﻣﻴﺸﻴﻢ ﺑﺮای اﻳﺮان

ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎ اراده ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﮕﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف

ﻗﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ داد
ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد

ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎ ﺑﺒﺎزﻳﻢ
ﺑﺬار ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺨﻮاﻫﻦ ﺗﻠﺎش ﻛﻨﻦ ﻣﺎ
آﻳﻨﺪه روﺷﻨﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزﻳﻢ

ﻗﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ داد
ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد

دانلود آهنگ قله نزدیکه از گروه سرود نجم الثاقب + متن نماهنگ (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا