دانلود آهنگ مازرون از مجید احمدی با متن (کامل) – آب موزیک

ﺑﻮوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺮون رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﻣﻪ ﻧﺸﻮن

اﻣﻪ وﻃﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ وﻧﻪ اﺳﻤﻪ ﻣﺎزرون

ﻣﺎزروﻧِ دﻣﻪ ﻧﺎز ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﻫﺴﺘﻪ و دﻟﺒﺎز

و ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺎﻛﻰ و ﻫﺴﺘﻨﻪ ﻣﻬﻤﻮن ﻧﻮاز

ﻣﺎزروﻧﻴﻤﻪ رﻓﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺮاﻳﻴﻤﻪ رﻓﻖ

ﻣﺎزروﻧﻴﻤﻪ ﻳﻴﻠﺎﻗﻴﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻴﻤﻪ رﻓﻖ

از ﻗﺪﻳﻢ آوازه دارﻣﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﺗﻴﻤﻪ رﻓﻖ

ﺑﻮوم ﺟﻮ ﮔﻨﺪم زار ﺳﺮ ﺳﺒﺰی ﺷﺎﻟﻴﺰار

ﺑﻬﺎر ﻛﻮی ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﭘﺮت و ﮔﺎﻟﺶ و داﻣﺪار

آدﻣﻪ ﻣﺰه ﻛﻨﻪ ﺗﻪ دل ﺗﺎزه ﻛﻨﻪ

ﻛﭽﻴﮏ وﭼﻪ ﮔﺒﺮ ﺧﻮن ﮔﺮم ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ

ﻧﻮن و ﻧﻤﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮی رﺳﻢ رﻓﺎﻗﺖ

ﻣﺎزروﻧﻴﻤﻪ رﻓﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺮاﻳﻴﻤﻪ رﻓﻖ

ﻣﺎزروﻧﻴﻤﻪ ﻳﻴﻠﺎﻗﻴﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻴﻤﻪ رﻓﻖ

از ﻗﺪﻳﻢ آوازه دارﻣﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﺗﻴﻤﻪ رﻓﻖ

ورزﺷﻜﺎرو ﭘﻬﻠﻮون دارﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻓﺮاوون

ﺧﺎﻛﻰ و ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ وﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﻪ ﻣﺮد ﻣﻴﺪون

از ﻛﺸﺘﻰ و ﺗﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل زرﻣﻰ و وزﻧﻪ ﺑﺮدار

ﺧﺪاﻳﻰ ﺗﻮی دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﻪ ﻧﺎﻣﺪار

ﻣﺎزروﻧﻴﻤﻪ رﻓﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺮاﻳﻴﻤﻪ رﻓﻖ

ﻣﺎزروﻧﻴﻤﻪ ﻳﻴﻠﺎﻗﻴﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻴﻤﻪ رﻓﻖ

از ﻗﺪﻳﻢ آوازه دارﻣﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﺗﻴﻤﻪ رﻓﻖ

دانلود آهنگ مازرون از مجید احمدی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا