دانلود آهنگ ماه ام البنین از گروه سرود نجم الثاقب + متن نماهنگ (کامل) – آب موزیک

ای ﺑﺰرگ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﺎرون
ای ﻋﻤﻮی ﻋﺸﻴﺮه درﻳﺎ
اﻟﺴﻠﺎم ﻋﻠﻴﮏ از ﻣﺠﻨﻮن
اﻟﺴﻠﺎم ﻋﻠﻴﮏ ﻳﺎ ﻟﻴﻠﺎ

ﻧﻔﺮ اول دﻧﻴﺎ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻠﻪ
ﻗﻤﺮ دوم ﻣﻮﻟﺎ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻠﻪ
ﭘﺴﺮ ﺳﻮم زﻫﺮا اﺑﺎاﻟﻔﻀﻠﻪ

ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮﻧﻢ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﻧﻢ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻢ ﻋﺸﻖ و ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
دم روز و ﺷﺐ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮ ﻟﺐ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
اﻓﺘﺨﺎرﺗﻪ ﻛﻔﻴﻞ اﻟﺰﻳﻨﺐ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ

اوﻧﻴﻜﻪ ﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺮوره اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
اوﻧﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪ روز ﻣﺤﺸﺮه اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
ﻣﺎدرم ﻓﺪای ﻣﺎدر اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ

ﺗﻮ ﻣﺎه زﻳﺒﺎی ام اﻟﺒﻨﻴﻨﻰ
ﺗﻮ ﺳﺮو رﻋﻨﺎی ام اﻟﺒﻨﻴﻨﻰ
ﻣﻦ ﺳﺎﻠﻢ ﻛﻪ روزﻳﻤﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮم
از ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎی ام اﻟﺒﻨﻴﻨﻰ

ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮﻧﻢ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﻧﻢ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻢ ﻋﺸﻖ و ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
دم روز و ﺷﺐ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮ ﻟﺐ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
اﻓﺘﺨﺎرﺗﻪ ﻛﻔﻴﻞ اﻟﺰﻳﻨﺐ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ

ﺑﺎب اﻟﺤﻮاج از ﻧﺴﻞ ﻛﺮﻳﻤﺎ
ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮ ﺗﻤﻮم زﻧﺪﮔﻴﻤﺎ
ﻳﺎد ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮا ﺑﺨﻴﺮ ﻛﻪ
ﻣﻴﺨﻮﻧﺪن اﻳﻦ ﻧﻮاﻫﺎ رو ﻗﺪﻳﻤﺎ

ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﺎی دﻧﻴﺎ
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ
ﭘﻮر ﻋﻠﻮی ﻓﺎﺗﺢ دل ﻫﺎ
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ اﺑﺎاﻟﻔﻀﻞ

دانلود آهنگ ماه ام البنین از گروه سرود نجم الثاقب + متن نماهنگ (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا