دانلود آهنگ میزنه باد از میثم ابراهیمی + ریمیکس + متن MP3 – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﺎد ﺗﻮی ﻣﻮﻫﺎت دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻓﻘﻄ ﻧﮕﺎت ﻛﻨﻢ

ﻳﻪ ﺟﺎ ﺧﻮدم و ﺗﻮ دﻟﻤﻮ ﺑﺮد اون ﭼﺸﺎت آﺧﻪ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ

ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﺑﺮا ﻣﻦ ﺷﻰ آﺧﻪ ﻧﺪاری ﺗﻮ ﻛﻢ و ﻛﺴﺮی

ﻳﻪ ﭼﻰ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ در ﮔﻮﺷﻰ ﻳﻮاش

ﺧﻴﻠﻰ ﻛﺮدم ﺗﻠﺎش ﻛﻪ ﺑﺮا ﻣﻦ ﺷﻰ

ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮات ﭘﺮ ﻣﻴﺰﻧﻪ

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم واﺑﺴﺘﺘﻢ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ

اﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺪم ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ

ﺑﺬار ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻨﻮ ﻧﺎزش ﻛﻨﻢ ﺑﺬارم ﮔﻠﻢ دﺳﺖ ﺗﻮی دﺳﺘﺖ

دﻟﻢ ﺑﺎرون ﻣﻴﺨﻮاد آروم ﺑﻴﺎد ﺑﺮﻳﺰه روی ﺳﺮﻣﻮن ﺧﻴﺲ ﺷﻴﻢ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﻤﻴﺬارﻳﻮ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺎری ﺗﻮ از اون آدﻣﺎش ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ

ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪ ی ﻣﻦ ﻳﻪ ﻗﻠﺒﻪ اوﻧﻢ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﺖ

ﺗﻮ ﻛﻪ ﻗﻮل دادی ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ روی ﺣﺮﻓﺖ

ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮات ﭘﺮ ﻣﻴﺰﻧﻪ

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم واﺑﺴﺘﺘﻢ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ

اﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺪم ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ

ﺑﺬار ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻨﻮ ﻧﺎزش ﻛﻨﻢ ﺑﺬارم ﮔﻠﻢ دﺳﺖ ﺗﻮی دﺳﺘﺖ

دانلود آهنگ میزنه باد از میثم ابراهیمی + ریمیکس + متن MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا