دانلود آهنگ کجایی از احسان وزیری (یعنی کجایی یعنی نمیدونی که خسته دردم) MP3 – آب موزیک

ﺧﻮاﺑﺖ دﻳﺪم
ﺻﺪا زدی اﺳﻤﻢ ﻗﺒﻠﻤﻮ ﺑﺮدی
ﺧﻮاﺑﺖ دﻳﺪم
واﺳﻪ دل ﺗﻨﮓ ﻣﻦ ﻏﺼﻪ ﻣﻴﺨﻮردی
ﺧﻮاﺑﺖ دﻳﺪم
ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻛﺠﺎﻳﻰ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺧﻮﻧﻪ
ﻛﻰ واﺳﺖ ﺷﺒﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﺮه ﻗﺼﻪ ﺑﺨﻮﻧﻪ
ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻧﮕﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺠﺎﻳﻰ

ﻳﻨﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻳﻨﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ی دردم
ﺑﮕﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ آرزو ﻛﺮدم
ﻳﻨﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻛﺠﺎﻳﻰ

ﻛﺠﺎﻳﻰ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺧﻮﻧﻪ
ﻛﻰ واﺳﺖ ﺷﺒﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﺮه ﻗﺼﻪ ﺑﺨﻮﻧﻪ
ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻧﮕﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺠﺎﻳﻰ

ﺷﺪی درد دل ﺗﻨﮕﻢ
ﮔﻞ ﺧﺸﻜﻴﺪه ی ﻗﻠﺒﻢ
ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻮ ﻓﻜﺮم
ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻄ ﻛﺮدم
دل ﻣﻴﻜﻨﻰ از رﻳﺸﻪ
ﭼﺸﺎت آب رو آﺗﻴﺸﻪ
ﺧﻴﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﺪم ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﻣﻴﺸﻪ

ﻳﻨﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻳﻨﻰ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ی دردم
ﺑﮕﻮ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ آرزو ﻛﺮدم
ﻳﻨﻰ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﻛﺠﺎﻳﻰ

دانلود آهنگ کجایی از احسان وزیری (یعنی کجایی یعنی نمیدونی که خسته دردم) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا