دانلود آهنگ 99 Problems از Hugo (با معنی و ترجمه فارسی) – آب موزیک

If you havin’ girl problems I feel bad for you son
اﮔﻪ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ داری ﺑﺮات ﺣﺲ ﺑﺪی دارم ﭘﺴﺮم
I got 99 problems, and a * ain’t one
ﻣﻦ 99 ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ دارم اﻣﺎ ﻳﻪ ﺧﺮاب ﺷﺎﻣﻠﺸﻮن ﻧﻤﻴﺸﻪ

Tip my hat to the sun in the West

ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻏﺮب ﻛﻠﺎه ﺑﺮ ﻣﻴﺪارم

Feel the beat right in my chest

ﺿﺮﺑﺎن را درﺳﺖ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻬﺎم ﺣﺲ ﻣﻴﻜﻨﻢ

At the cross roads a second time

ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در دوراﻫﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻬﺎم

Make the devil change his mind

ﺷﻴﻄﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮش ﻣﻴﻜﻨﻢ

It’s a pound of flesh but it’s really a ton

ﻳﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘ، اﻣﺎ در واﻗع ﻳﮏ ﺗُﻦ اﺳﺖ

ﻧﻜﺎﺗ:

* Tip my hat to the sun in the West: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﺣﺎل ﻏﺮوب ﻳﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
* Feel the beat right in my chest: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺲ ﻗﻮی ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ.
* At the cross roads a second time: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب دﺷﻮار ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺳﺘ.
* Make the devil change his mind: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻫﻰ ﻋﺰم و ارادﻫﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و وﺳﻮﺳﻬﻬﺎ اﺳﺘ.
* It’s a pound of flesh but it’s really a ton: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧ، ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗع ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻃﺎﻗﺘﻔﺮﺳﺎ اﺳﺘ.

 

Like broken glass under my feet

ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ

I can lose my mind in this heat

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ

Lookin’ for the prize but I don’t want blood

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻳﺰه ﻫﺴﺘﻤ، اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮن ﻧﻴﺴﺘﻢ

Oh I won’t drink then I drink the flood

اوﻫ، ﻣﻦ ﻧﻤﻴﻨﻮﺷﻤ، اﻣﺎ ﺳﻴﻞ را ﻣﻴﻨﻮﺷﻢ

Well you can come inside but your friends can’t come

ﺧﺒ، ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻰ داﺧﻞ ﺑﻴﺎﻳﻴ، اﻣﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﻧﻜﺎﺗ:

* Like broken glass under my feet: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻴﺪی و ﺧﻄﺮ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ.
* I can lose my mind in this heat: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﺎﻗﺘﻔﺮﺳﺎ ﺑﻮدن ﮔﺮﻣﺎ و اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل رواﻧﻰ در آن اﺳﺘ.
* Lookin’ for the prize but I don’t want blood: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻫﻰ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘ.
* Oh I won’t drink then I drink the flood: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧ، ﮔﻮﻳﻨﺪه در اﺑﺘﺪا از اﻧﺠﺎم ﻛﺎری اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻴﻜﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ.
* Well you can come inside but your friends can’t come: اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻫﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﺮای ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ.

 

دانلود آهنگ 99 Problems از Hugo (با معنی و ترجمه فارسی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا