دانلود آهنگ hold on از Chord Overstreet (همراه با ریمیکس و ترجمه) – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

Loving and fighting
دوست داشتن و جنگیدن

Accusing, denying
اتهام، انکار

I can’t imagine a world with you gone
من نمیتونم دنیای بدون تو رو تصور کنم

The joy and the chaos, the demons we’re made of
لذت و هرج و مرج، شیاطینی که ازشون ساخته شدیم

I’d be so lost if you left me alone
من گم میشم اگه ترکم کنی

You locked yourself in the bathroom
تو خودتو در حمام زندونی کردی

Lying on the floor when I break through
روی زمین دراز کشیده وقتی وارد شدم

I pull you in to feel your heartbeat
من تو رو گرفتم و ضربان قلبت رو حس کردم

Can you hear me screaming, “Please don’t leave me!”
صدای فریادم رو میشنوی؟ لطفا ترکم نکن

[Chorus]

Hold on, I still want you
صبر کن، من هنوز تو رو میخوام

Come back, I still need you
برگرد، هنوز بهت نیاز دارم

Let me take your hand, I’ll make it right
بزار دستت رو بگیرم، من درستش میکنم

I swear to love you all my life
قسم میخورم همه زندیگم دوست داشته باشم

Hold on, I still need you
دووم بیار، من هنوز بهت نیاز دارم

[Verse 2]

Long endless highway, you’re silent beside me
مدت ها در این راهرو کنار من ساکت

Driving a nightmare I can’t escape from
زندگی کردن کابوسی که نمیتوانم از آن فرار کنم

Helplessly praying, the light isn’t fading
بی اختیار دعا می کنم، نور محو نمیشه

Hiding the shock and the chill in my bones
ترس و سرماِ تو استخون هامو مخفی میکنم

They took you away on a table
اونها تو رو روی یه تخت بردن

I pace back and forth as you lay still
من عقب و جلو میرفتم وقتی که هنوز تو دراز کشیده بودی

They pull you in to feel your heartbeat
اونا تو رو داخل میکِشن و ضربان قلبت رو حس میکنن

Can you hear me screaming, “Please don’t leave me!”
میتونی صدای من رو در حالی فریاد میزنم لطفا من رو ترک نکن بشنوی ؟

[Chorus]

Hold on, I still want you
صبر کن، من هنوز تو رو میخوام

Come back, I still need you
برگرد، هنوز بهت نیاز دارم

Let me take your hand, I’ll make it right
بزار دستت رو بگیرم، من درستش میکنم

I swear to love you all my life
قسم میخورم همه زندیگم دوست داشته باشم

Hold on, I still need you
دووم بیار، من هنوز بهت نیاز دارم

[Bridge]

I don’t wanna let go
نمیخوام ولت کنم

I know I’m not that strong
می دونم اونقدر قوی نیستم

I just wanna hear you
فقط می خوام بشنوم

Saying “baby, let’s go home”
که میگی عزیزم بیا بریم خونه

Let’s go home
بریم خونه

Yeah, I just wanna take you home
آره ، من فقط می خوام تو رو به خونه ببرم

[Outro]

Hold on, I still want you
صبر کن، من هنوز تو رو میخوام

Come back, I still need you
برگرد، هنوز بهت نیاز دارم

دانلود آهنگ hold on از Chord Overstreet (همراه با ریمیکس و ترجمه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا