دانلود آهنگ toca toca از Fly Project + متن و ترجمه فارسی – آب موزیک

Oh, you said, “No, no, no”
I said, “No, no, no, no”
You say, “Take me home”
I say, “Dom Perignon”
You said, “No, no, no”
I said, “No, no, no, no”
No, no, no, no
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Oh, and I wanna say “rain on me forever”
Rivers of champagne, celebrate together
Oh, and I wanna say “rain on me forever”
Rivers of champagne, celebrate together
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Toca, toca, toca
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
I see your eyes every day and every night
And I, I wanna hold you, love you ’til the end of time
Stay over night ’cause I want you in my life
And I, I wanna love you, I will never make you cry
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Hasta la vida loca, loca, loca, loca
Te encanta la música, te toca, toca, toca
Toca, toca, toca
Toca, toca, toca

اوه ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻰ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ
ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻢ دام ﭘﺮ ﻳﻨﮕﻮن ﻳﮏ ﻧﻮع ﺷﺮاب ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺸﻬﻮر ﻛﻪ در ﺟﺸﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻪ
ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﻟﻤﺲ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره

اوه ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﮕﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻠﺎﺗﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮ ﻳﻢ
اوه ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﮕﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻠﺎﺗﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﻴﺮ ﻳﻢ

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره

ﻟﻤﺲ ﻟﻤﺲ ﻟﻤﺲ

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره

ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ
و ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮرو ﺑﻐﻞ ﻛﻨﻢ
ﺗﺎ اﺑﺪ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺷﺐ ﺑﻤﻮن ﭼﻮن ﺗﻮ رو ﺗﻮی زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻣﻴﺨﻮام
و ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮام ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﺎﺷﻢ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻛﺎری ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺸﻰ

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﻮوﻧﻪ واره
دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ دﻳﻮوﻧﻪ
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ آﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻮرو ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻴﺎره

ﻟﻤﺲ ﻟﻤﺲ ﻟﻤﺲ

ﻟﻤﺲ ﻟﻤﺲ ﻟﻤﺲ

دانلود آهنگ toca toca از Fly Project + متن و ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا