دانلود اهنگ در به در مهدی احمدوند (منو دست به سر نکن نرو منو در بدر نکن) + متن – آب موزیک

ﻣﻨﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻜﻦ ﻧﺮو ﻣﻨﻮ در ﺑﺪر ﻧﻜﻦ
درای ﻗﻠﺒﺘﻮ ﺳﻪ ﻗﻔﻞ و ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻜﻦ
اﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺠﻨﮓ دو ﺳﻪ روزه ﻧﻪ ﻳﻪ ﻣﺴﻴﺞ ﻧﻪ زﻧﮓ
ﭼﻄﻮر دﻟﺖ ﻣﻴﺎد دل ﻣﻦ اﻧﻘﺪ ﺑﺮات ﺷﻪ ﺗﻨﮓ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺪه ﻧﺮو ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﻘﺪ ﺣﺮص ﻧﺪه
ﺧﺒﺮی از ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ آخ ﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﺪه
ﻧﺮو ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﻮن ﻧﺮو ﭘﻴﺶ از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮون
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻜﻤﻰ ﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﻮن
ﻣﻨﻮ اﻧﻜﺎر ﻧﻜﻦ ﻧﺮو ﺑﺎ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎرو ﻧﻜﻦ
ﻛﺎر دل ﻋﺎﺷﻘﻴﻪ دل ﻣﻨﻮ ﺑﻴﻜﺎر ﻧﻜﻦ
ﻣﻨﻪ ﺑﻴﭽﺎره رو ﺟﻠﻮ اﻳﻦ و اون ﺧﺎر ﻧﻜﻦ
ﻣﻨﻮ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻏﻢ و در و دﻳﻮار ﻧﻜﻦ
ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺬاری ﺗﻮرو دﻳﻨﺖ
ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن و ﺑﻰ ﺗﺎب و ﻏﻤﮕﻴﻨﺖ
ﻣﻦ ﺑﻴﭽﺎره ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ آﺗﻴﺸﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺬارم ﺑﺮات دورﻳﻢ ﻋﺎدی ﺷﻪ

او لَ لَ لَ اوه لَ لَ‌لَ

آﻫﺎی دﻳﻮوﻧﻪ
ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻪ
ﻳﻜﻰ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﻮرو ﻣﻴﮕﻪ اﻳﻨﺎ ﭼﺸﻮﻧﻪ
ﺧﺪا ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ
ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ و ﺑﻰ ﺑﻬﻮﻧﻪ
دوﺑﺎره ﺑﺎرون داره ﻣﻴﺒﺎره
ﺗﻮ ﺑﻰ ﺗﻔﺎوت اﻣﺎ دل ﻣﻦ ﻫﻰ ﺑﻰ ﻗﺮاره
دل ﺑﻴﭽﺎره
راﻫﻰ ﻧﺪاره
ﺑﺬاره دورﻳﺖ ﺑﻠﺎ ﺳﺮش ﻫﻰ ﺑﻴﺎره
ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺬاری ﺗﻮرو دﻳﻨﺖ
ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن و ﺑﻰ ﺗﺎب و ﻏﻤﮕﻴﻨﺖ
ﻣﻦ ﺑﻴﭽﺎره ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ آﺗﻴﺸﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺬارم ﺑﺮات دورﻳﻢ ﻋﺎدی ﺷﻪ

دانلود اهنگ در به در مهدی احمدوند (منو دست به سر نکن نرو منو در بدر نکن) + متن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا