دانلود اهنگ ﻗﺮﺑﻮن ﻣﻮج درﻳﺎی ﺳﻴﺎه ﻣﻮﻫﺎت ﻗﺮﺑﻮن ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻰ دﺳﺘﺎت ماکان بند – آب موزیک

رﻫﺎم:

ﻗﺮﺑﻮن ﻣﻮج درﻳﺎی ﺳﻴﺎه ﻣﻮﻫﺎت

ﻗﺮﺑﻮن ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻰ دﺳﺘﺎت

ﻣﻴﺨﻨﺪی ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻴﺎﻓﺘﻪ

ﺗﻮ ﻋﺸﻘﺖ ﻋﻤﺮا اﻳﻦ ﺣﺲ از ﭘﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﻪ

اﻣﻴﺮ:Musicdel | موزیکدل

زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻴﭽﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺗﻮ

ﺧﺪا ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻘﺎﺷﻴﺘﻮ

واﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎت، ﻓﻘﻄ واﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎت

ﻓﻜﺮ دل ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻢ ﺑﺎش

ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺬار ﻳﻜﻢ ﺟﺎش

آﺧﻪ ﺳﺨﺘﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺖ ﺳﺨﺘﻪ

رﻫﺎم:

ﻧﺪﻳﺪه ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤﻴﻢ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻢ ازت ﺷﺐ و روز ﺷﺪه ﭘﺮ از ﻧﺸﻮﻧﻪ

ﺧﺒﺮی از ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎی ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻮ ﻧﺪاره

ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻮدای ﭼﺸﺎی ﻧﺎز ﺗﻮ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﻓﺮاری

اﻣﻴﺮ:

ﻧﺪﻳﺪه ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤﻴﻢ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻢ ازت ﺷﺐ و روز ﺷﺪه ﭘﺮ از ﻧﺸﻮﻧﻪ

ﺧﺒﺮی از ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎی ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻮ ﻧﺪاره

ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻮدای ﭼﺸﺎی ﻧﺎز ﺗﻮ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﻓﺮاری

اﻣﻴﺮ:

ﻃﺮز رﻓﺘﺎرت دﻟﺒﺮ و ﻧﺎﺑﻪ

ﺧﺸﻜﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﺣﺲ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﺧﻮاﺑﻪ

رﻫﺎﻣ:

ﭘﻴﭻ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﮕﻢ اﺻﻠﺎ

ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮﺳﻴﻪ واﺳﻪ ﺧﻮدش دﻳﮕﻪ رﺳﻤﺎ

اﻣﻴﺮ:

ﻧﺪﻳﺪه ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤﻴﻢ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻢ ازت ﺷﺐ و روز ﺷﺪه ﭘﺮ از ﻧﺸﻮﻧﻪ

ﺧﺒﺮی از ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎی ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻮ ﻧﺪاره

ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻮدای ﭼﺸﺎی ﻧﺎز ﺗﻮ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﻓﺮاری

رﻫﺎم:

ﻧﺪﻳﺪه ﻣﻴﮕﻢ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤﻴﻢ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدت ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻴﻢ ازت ﺷﺐ و روز ﺷﺪه ﭘﺮ از ﻧﺸﻮﻧﻪ

ﺧﺒﺮی از ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎی ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻮ ﻧﺪاره

ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻮدای ﭼﺸﺎی ﻧﺎز ﺗﻮ ﻏﺮق ﺷﺪن و ﻓﺮاری

دانلود اهنگ ﻗﺮﺑﻮن ﻣﻮج درﻳﺎی ﺳﻴﺎه ﻣﻮﻫﺎت ﻗﺮﺑﻮن ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﻰ دﺳﺘﺎت ماکان بند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا