دانلود مداحی حس خوب از رضا نریمانی (همه جا رو گشتم بخدا تو کل دنیا بی بدیلی) MP3 – آب موزیک

آﺑﺮوداری ﻛﻦ واﺳﻪ اﻳﻦ ﮔﺪاﻳﻰ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺷﻜﺴﺘﻪ
آﺑﺮوداری ﻛﻦ ﻣﻨﻮ ول ﻧﻜﻦ ﺗﻮی درای ﺑﺴﺘﻪ
آﺑﺮوداری ﻛﻢ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ای ﺣﺲ ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ
اون ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﻜﻮﺑﻪ ﻣﻦ

ای ﺣﺲ ﻧﺎب ﻣﻦ روﻳﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاب ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺎزم ﻣﻴﮕﻢ ﺣﺴﻴﻨﻪ ارﺑﺎب ﻣﻦ

ﺣﺎل و ﻫﻮاﻣﻰ آﻫﻨﮓ ﺻﺪاﻣﻰ
ﺗﻮ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻤﻰ ﺑﺎﻫﺎﻣﻰ

ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ ای ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ …

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رو ﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﺑﻰ ﺑﺪﻳﻠﻰ
ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻰ واﺳﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻰ
آدﻣﺎی ﺑﻰ ﺗﻮ دﻟﺸﻮن ﺑﻪ ﭼﻰ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺪاوﻛﻴﻠﻰ

ﻫﺮﻛﺲ از ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪ ﻏﻤﻰ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺶ ﻧﻤﻮﻧﺪ
آی آدﻣﺎ ﺑﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ زﻧﺪه ﻣﻮﻧﺪ

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻢ اﺳﻴﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺸﻢ
ﻧﺒﺎﺷﻰ روز ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا رﺳﻮا ﻣﻴﺸﻢ

ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪﻳﻢ و ﺑﺎزم ﺧﺮﻳﺪﻳﻢ و
روﺿﻪ ﻋﻮض ﻛﺮد ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﻴﻤﻮ

ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ ای ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ …

دانلود مداحی حس خوب از رضا نریمانی (همه جا رو گشتم بخدا تو کل دنیا بی بدیلی) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا