دانلود مداحی من حسینم که جهان واله و حیران من است از جواد ذاکر + متن نوحه – آب موزیک

واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن واﻟﻪ و ﺣﻴﺮان ﻣﻦ اﺳﺖ
اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺟﺪ ﻣﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻗﺮﻳﺸﻰ ﻧﺴﺐ اﺳﺖ
ﭘﺪرم ﺣﻴﺪر ﻛﺮار اﻣﻴﺮ ﻋﺮب اﺳﺖ
ﻣﺎدرم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮد ﺧﻠﻘﺘﺘﺎن را ﺳﺒﺐ اﺳﺖ

از ازل ﻋﺸﻖ ﺧﺪا در رگ و در ﺧﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ
آدم ار ﺣﻀﺮت آدم ﺷﺪه ﻣﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﻫﺪاﺗﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎﺟﻰ و ﻛﺸﺘﻰ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
اوﻟﻴﺎء ﺷﺎﻓع ﻳﻮم ﻋﺮﺻﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﻦ وﻋﺎﺷﻖ و ﺷﻴﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺣﻜﻢ آزادی او ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻨﻢ ﻣﺪﻧﻰ اﺻﻠﻢ و ﻣﻜﻰ ﮔﻬﺮم
دره اﻟﺘﺎج ﺷﻬﺎﻧﻢ ﺷﻪ ﻣﻠﮏ ﻫﻨﺮم
درﺟﺎﺗﻢ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ را ﭘﺴﺮم

ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻣﻠﮏ و ﺣﻮر ﻣﺮا ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﺮﺷﻴﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﺮا رﻣﺰ ﺑﻘﺎ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ای راﻛﻪ دﻣﺪ ﺻﻮر ﻋﻠﻢ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ
دادﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻫﺴﺖ ﻗﻠﻢ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺣﻜﻢ آزادی و ﺗﺒﻌﻴﺪ اﻣﻢ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻫﺮﻛﻪ ﺷﺪ اﻫﻞ ﺗﻮﻟﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﻢ
ﻫﺮﻛﻪ ﺑﮕﺮﻳﺴﺖ ﺑﻪ زﻫﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﻢ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺸﻖ ﻛﻪ ﺗﺴﻴﺲ ﺷﺪه
درس ﻋﺸﻖ ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه
ﺧﺎک آدم ز ﻣﻰ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﺎ ﺧﻴﺲ ﺷﺪه

ﮔﻞ آدم ﭼﻮ ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺎه ازﻟﻰ
اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻮد ﻋﻠﻰ
ﻫﺮﻛﻪ ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ ﺟﻨﻮن در اﺛﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻳﻮﺳﻒ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ در ﮔﺬر ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺳﻔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻏﻢ ازﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻮن ﻫﻤﺴﻔﺮم ﻋﺒﺎس اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻨﻢ ﻫﺪﻓﻢ ﺣﻖ و ﻣﺮاﻣﻢ ﻋﺎﻟﻴﺴﺖ
ﻗﺪرت دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮی و ﭘﻮﺷﺎﻟﻴﺴﺖ
ﻃﺒﻞ ﺑﻴﺪاد ﮔﺮان اﻣﻮی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ

ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻳﮏ ﺗﻨﻪ ﻛﺎر دو ﻗﺸﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
ﻛﺮﺑﻠﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا دﺟﻠﻪ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻨﻢ ﺿﺮﺑﺎن دل ﻣﻦ ﻳﺎ زﻫﺮاﺳﺖ
ﻧﻘﺶ دﻳﻮار ودر ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻳﺎ زﻫﺮاﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺎ زﻫﺮاﺳﺖ
ﻧﺎم زﻫﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻄ ذﻛﺮ ﻟﺐ ﺣﻴﺪر ﺑﻮد
ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد

واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ
واوﻳﻠﺎ آه و واوﻳﻠﺎ زﻣﻴﻦ ﻛﺮﺑﻠﺎ

دانلود مداحی من حسینم که جهان واله و حیران من است از جواد ذاکر + متن نوحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا