دانلود مداحی ننه ام البنین به چادرت گرفتارم از حسین ستوده + متن نوحه MP3 – آب موزیک

ﻫﻤﻪ ی دﻧﻴﺎ ﺧﻮﺷﻦ اﻧﮕﺎر

ﻣﻦ ﻳﻜﻰ ﻏﺮﻳﺒﻢ اﻳﻦ وﺳﻄ

ﺣﺮف ﺑﭽﻪ ﻧﺪاره ﻗﻴﻤﺖ

ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﻓﻘﻄ

ﻧﻨﻪ ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺎدرت ﮔﺮﻓﺘﺎرم

دارم از ﻏﺼﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم و ﺑﻪ رو ﺧﻮدم ﻧﻤﻴﺎرم

ﺗﻮ ﻫﻮاﻣﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮی آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزارم

ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﭽﺎرم

ﻧﻨﻪ ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻳﻪ درده ﺗﻮی اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ

دﻧﻴﺎ ﺧﻮش ﻧﺪاره ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻰ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺎ رو ﺑﺒﻴﻨﻪ

ﺷﻤﺮ اﻳﻦ دﻟﻢ رو ﺳﻴﻨﻢ داره ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ

درد ﻣﻦ اﻳﻨﻪ

آﺑﺮو ﺑﺮدم ﺗﻮ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﻮرده ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردم

آﺧﻪ دﻳﮕﻪ ﭼﻄﻮری ﺑﮕﻢ ﻧﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻢ آوردم

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﺪات زدم ﻣﺎدر

ﻳﻪ دﻓﻌﻪ ﭘﺴﺮ ﺻﺪام ﻛﻦ ﺧُﺐ

ﻛﺸﺘﻢ اﻣﺸﺐ ﺧﻮدﻣﻮ دﻳﮕﻪ

ﻟﺎاﻗﻞ ﻳﻪ ﺑﺎر ﻧﮕﺎه ﻛﻦ

ﻧﻨﻪ ام اﻟﺒﻨﻴﻦ دﻟﻢ از زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻴﺮه

دﻧﻴﺎ ﺣﺎل و روز ﻣﻦ رو داره ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻴﮕﻴﺮه

ﻧﻨﺪازی آﺑﺮوﻣﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم آﺑﺮوم ﻣﻴﺮه

ﻧﻨﻪ ام اﻟﺒﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪم

ﻛﻞ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻏﻤﻪ ﺟﻮن ﺧﻮدم ﻣﺠﺒﻮری ﻣﻴﺨﻨﺪم

ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﺎی ﺧﻮدم ﮔﻮر ﺧﻮدم رو ﭼﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻨﺪم

ﺧﻴﻠﻰ ﺷﺮﻣﻨﺪم

دانلود مداحی ننه ام البنین به چادرت گرفتارم از حسین ستوده + متن نوحه MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا