دانلود مداحی واست بمیره نوکرت واست بمیره از حسن عطایی + متن نوحه – آب موزیک

واﺳﺖ ﺑﻤﻴﺮه ﻧﻮﻛﺮت واﺳﺖ ﺑﻤﻴﺮه
ﻛﻰ ﻣﻴﺸﻪ اون ﺿﺮﻳﺤﺘﻮ ﺑﻐﻞ ﺑﮕﻴﺮه
از وﻗﺘﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ ﺗﺸﻨﮕﻰ ﻛﺸﻴﺪی
آب ﺧﻮش از ﮔﻠﻮی ﻣﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻴﺮه

ﺑﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺧﺪا ﻗﺴﻢ
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﺑﻪ ﺷﺒﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺮم
ﺑﻪ دﻋﺎی ﺧﻴﺮ ﻣﺎدرم
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺗﻮ دل ﻣﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻫﻴﭻ ﺟﺎ واﺳﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻫﺮﭼﻰ از آﻗﺎﻳﻴﺖ ﺑﮕﻢ ﻛﻢ ﮔﻔﺘﻢ آﻗﺎ
ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آﻗﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺗﻮی روﺿﻪ ﻗﺪ ﻛﺸﻴﺪم و
ﭘﺸﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎت دوﻳﺪم و
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎی آﺧﺮت
ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺮت
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ارﺑﺎب اﻟﻬﻰ ﻧﻮﻛﺮت دورت ﺑﮕﺮده
روزی ﺑﻴﺎد ﻛﺮﺑﺒﻠﺎ و ﺑﺮﻧﮕﺮده
ﻣﻦ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻴﺮم آﺧﻪ آﻗﺎ
ﻫﻴﭽﻜﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﺐ ﻧﻜﺮده

آرزوﻣﻪ ﺑﺎ دﻋﺎی ﺗﻮ
ﺑﻤﻴﺮم ﺗﻮ ﻛﺮﺑﻠﺎی ﺗﻮ
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﺑﺒﺮن ﺟﻨﺎزﻣﻮ ﺣﺮم
دﻳﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮده ﭘﻴﻜﺮم
ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

ﺗﻮ رو دوﺳﺖ دارم ﺣﺴﻴﻦ

دانلود مداحی واست بمیره نوکرت واست بمیره از حسن عطایی + متن نوحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا