دانلود نوحه سوی دیار عاشقان از صادق آهنگران + متن مداحی MP3 – آب موزیک

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻛﻒ و ﻧﺜﺎر ﺟﺎﻧﺎن ﻛﻨﻴﻢ

ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ راه ﺣﻖ ﻳﮏ ﺳﺮه ﻗﺮﺑﺎن ﻛﻨﻴﻢ

ﺟﺎن و ﺳﺮ و وﺟﻮد ﺧﻮد ﻓﺪای ﻗﺮن ﻛﻨﻴﻢ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮار ﻛﺒﺮﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮار ﻛﺒﺮﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮار ﻛﺒﺮﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﮔﺸﺘﻪ و ز ﻗﻴﺪﻫﺎ رﺳﺘﻪ اﻳﻢ

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻴﻜﺮان ﺣﻖ ﻫﻤﻴﺸﻪ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻳﻢ

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﻴﻜﺮان ﺣﻖ ﻫﻤﻴﺸﻪ دل ﺑﺴﺘﻪ اﻳﻢ

ز ﻣﺎ و ﻣﻦ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﺑﻪ دوﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻳﻢ

ﺑﻬﺮ ﻧﺠﺎت ﻗﺪس ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺟﺒﻬﻪ ی اﺳﻠﺎﻣﻰ ﻣﺎ ز ﻧﻮر ﺣﻖ روﺷﻦ اﺳﺖ

ﺟﺒﻬﻪ ی اﺳﻠﺎﻣﻰ ﻣﺎ ز ﻧﻮر ﺣﻖ روﺷﻦ اﺳﺖ

ﻇﻠﻤﺘﻮ ﺧﻮف و واﻫﻤﻪ در ﺳﭙﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ

ﺑﻴﻢ ز ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺪا در دل اﻫﺮﻳﻤﻦ اﺳﺖ

ﺑﻴﻢ ز ﻟﺸﮕﺮ ﺧﺪا در دل اﻫﺮﻳﻤﻦ اﺳﺖ

ﭼﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ روح ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ روح ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺮدان ﺧﺪا ﺳﻨﮕﺮ دﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ

ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺮدان ﺧﺪا ﺳﻨﮕﺮ دﻳﻦ ﺧﺪاﺳﺖ

در دل ﺷﺐ ﻣﻨﻮر از ذﻛﺮ و ﻧﻤﺎز و دﻋﺎﺳﺖ

در دل ﺷﺐ ﻣﻨﻮر از ذﻛﺮ و ﻧﻤﺎز و دﻋﺎﺳﺖ

ﻣﻨﻈﺮه ﻫﺎی آن ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻮ ﺻﺤﻨﻪ ی ﻛﺮﺑﻠﺎﺳﺖ

ﻣﻨﻈﺮه ﻫﺎی آن ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻮ ﺻﺤﻨﻪ ی ﻛﺮﺑﻠﺎﺳﺖ

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻨﻮا ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎی ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺮادرم ﻛﻦ ﮔﺬر ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎی ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺮادرم ﻛﻦ ﮔﺬر

وﻟﻮﻟﻪ ی ﻣﺒﺎرزان ﺷﻮر دﻟﻴﺮان ﻧﮕﺮ

ﻧﺎﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺳﻮز دﻋﺎی ﺳﺤﺮ

ﻧﺎﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺳﻮز دﻋﺎی ﺳﺤﺮ

ﺑﭙﺮس از اﻳﻦ ﺑﺮادران ﺑﭙﺮس از اﻳﻦ ﺑﺮادران ﺑﮕﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰ روﻳﻢ

ﻳﻜﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﺑﻪ رﻫﺒﺮ و اﻣﺎم ﺧﻮد ز ﺟﺎن دﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ و اﻣﺎم ﺧﻮد ز ﺟﺎن دﻋﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﻳﻜﻰ دﮔﺮ ز ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻦ ادا ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﻜﻰ دﮔﺮ ز ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻦ ادا ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﻪ ﺣﻖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﻪ ﺣﻖ رو ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮی دﻳﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰ روﻳﻢ

ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮ وﻟﺎی ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻣﻴﺮوﻳﻢ

ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﻛﻰ ﺷﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﻰ رﺳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﻛﻰ ﺷﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﻰ رﺳﺪ

اﻣﺮ ز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﻞ ﻗﻮا ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻣﺮ ز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﻞ ﻗﻮا ﻣﻰ رﺳﺪ

دﻣﻰ ﻛﻪ رﻣﺰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ ﻣﻰ رﺳﺪ

ﭘﻰ ﻧﺒﺮد ﺧﺼﻢ دون ﭼﻮ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﻣﻰ روﻳﻢ

وﺻﻴﺘﻰ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻤﺴﻨﮕﺮم

ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﻴﺪ اﮔﺮ ﺷﺪم ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎدرم

ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺳﻠﺎﻣﺖ رﻫﺒﺮم

ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻜﻦ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻜﻦ ﻣﺎدر ﻣﻦ

ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﻣﻰ روﻳﻢ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﻣﻰ روﻳﻢ

دانلود نوحه سوی دیار عاشقان از صادق آهنگران + متن مداحی MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا